Akceptuję i przechodzę do serwisu
Informacje dotyczące danych osobowych – informacje przekazywane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO).

Niniejszym informujemy, że:

 • Administratorami działającymi na zasadzie współadministrowania Pana/Pani danych osobowych podanych w zapytaniu dotyczącym oferty, podczas kontaktu związanego z zapytaniem dotyczącym oferty, podczas wstępnej rezerwacji nieruchomości lub w formularzu marketingowym (jeśli był wypełniany) są:
  „ECO-CLASSIC” Spółka z o. o. z siedzibą w Warszawie (02-703) przy ul. Bukowińskiej 24 A
  Dane kontaktowe: tel. 22 380 11 11, rodo@grupa-eco.pl
  oraz spółki celowe powołane przez w/w spółkę do realizacji poszczególnych inwestycji:
  - „Invest-Bud I” sp. z o. o. w Warszawie - (02-703) przy ul. Bukowińskiej 24 A
  Dane kontaktowe: tel. 22 380 11 11, rodo@grupa-eco.pl
  - „Obrzeżna 11” sp. z o. o. w Warszawie- (02-703) przy ul. Bukowińskiej 24 A
  Dane kontaktowe: tel. 22 380 11 11, rodo@grupa-eco.pl
  - „Cedrowa” sp. z o. o. w Warszawie -,(02-703) przy ul. Bukowińskiej 24 A
  Dane kontaktowe: tel. 22 380 11 11, rodo@grupa-eco.pl
  - „Przy Arsenale” sp. z o. o. w Warszawie - (02-703) przy ul. Bukowińskiej 24 A
  Dane kontaktowe: tel. 22 380 11 11, rodo@grupa-eco.pl
  - „Moja Północna” sp. z o. o. w Warszawie - (02-703) przy ul. Bukowińskiej 24 A
  Dane kontaktowe: tel. 22 380 11 11, rodo@grupa-eco.pl
  - „ECO 23” sp. z o. o. w Warszawie - (02-703) przy ul. Bukowińskiej 24 A
  Dane kontaktowe: tel. 22 380 11 11, rodo@grupa-eco.pl
  dalej wspólnie jako ADO.
  ADO realizują wspólny cel jakim jest umożliwienie mi zapoznanie się z ofertą inwestycyjną podmiotów z Grupy ECO-Classic sp. z o. o. oraz prowadzenie komunikacji, w tym komunikacji marketingowej związanej z określonymi przedsięwzięciami inwestycyjnymi prowadzonymi przez podmioty z w/w Grupy.
 • Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą przez ADO:
  • w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, w tym przedstawienia oferty, dokonania wstępnej rezerwacji nieruchomości – podstawa prawna art. 6 ust. 1 pkt. b) RODO;
  • w przypadku gdy wyraził/a Pan/Pani na to zgodę i  w zależności od rodzaju udzielonych przez Pana/Panią zgód marketingowych w celu przesyłania informacji handlowo-marketingowych drogą elektroniczną lub w celu przekazywania informacji handlowo-marketingowych drogą telefoniczną - podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zw. z at. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne;
  • w celu związanym z ustaleniem, dochodzeniem roszczeń i obroną przed roszczeniami związanymi z prowadzoną działalnością gospodarczą, co stanowi uzasadniony interes prawny ADO – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 • Pana/Pani dane osobowe mogą być ujawnione upoważnionym przez ADO pracownikom i współpracownikom, podmiotom świadczącym na rzecz ADO usługi, w tym usługi techniczne i organizacyjne (np. dostawcy usług teleinformatycznych), usługi prawne i doradcze, usługi handlowo-reklamowe, a także innym podmiotom/osobom/organom w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa.
 • Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego)/organizacji międzynarodowej.
 • Pana/Pani dane osobowe będą:
  • przetwarzane i przechowywane w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, w tym przedstawienia oferty, dokonania wstępnej rezerwacji nieruchomości przez okres niezbędny do prowadzenia korespondencji/rozmów związanych z zapytaniem dotyczącym oferty, ze wstępną rezerwacją nieruchomości;
  • przetwarzane i przechowywane w w celu przesyłania/przekazywania informacji handlowo-marketingowych przez okres niezbędny do osiągnięcia celu, w którym zostały zebrane jednak nie dłużej niż do czasu wycofania przez Pana/Panią zgody na otrzymywanie takich informacji;
  • przetwarzane i przechowywane w celu związanym z ustaleniem, dochodzeniem roszczeń i obroną przed roszczeniami związanymi z prowadzoną działalnością gospodarczą – przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń w związku z prowadzoną działalnością lub obrony przed roszczeniami z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
 • Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania.
 • W określonych przepisami prawa przypadkach przysługuje Panu/Pani prawo do żądania usunięcia danych osobowych, żądania ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych
 • Przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia zgody marketingowej w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę mogę wycofać między innymi poprzez wysłanie wiadomości na adres rodo@grupa-eco.pl
 • Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych przez ADO narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
 • Podanie przez Pana/Panią danych jest dobrowolne, jednak:
  • niezbędne do kontaktu w związku ze złożonym zapytaniem dotyczącym oferty lub do dokonania wstępnej rezerwacji nieruchomości; brak podania danych może skutkować brakiem możliwości przedstawienia oferty w określony sposób, dokonania wstępnej rezerwacji nieruchomości;
  • w określonym zakresie niezbędne do podejmowania działań marketingowych, na które wyraził/a Pan/Pani zgody marketingowe. Brak podania określonych danych będzie skutkował brakiem możliwości podjęcia działań marketingowych zgodnych z udzielonymi przez Pana/Panią zgodami.
 • Wobec Pana/Pani osoby nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału człowieka), w tym Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
 • ADO ustalili, że:
  • obowiązek informacyjny będzie wykonywany wobec Pana/Pani osoby przez „ECO-CLASSIC” Spółka z o. o. z siedzibą w Warszawie;
  • za umożliwienie Panu/Pani wykonywania praw związanych z ochroną Pana/Pani danych osobowych odpowiedzialna jest „ECO-CLASSIC” Spółka z o. o. z siedzibą w Warszawie niezależnie od tego może Pan/Pani wykonywać swoje prawa również wobec pozostałych współadministratorów.
  • ADO ustalili wspólny punkt kontaktowy, tj.: 22 380 11 11, rodo@grupa-eco.pl

Uzgodnienia ADO mogą być Panu/Pani udostępnione na Pana/Pani życzenie między innymi poprzez przesłanie ich na wskazany przez Pana/Panią adres e-mail.


Informacja o prawie do wniesienia sprzeciwu:
Dodatkowo informujemy, że z uwagi na fakt, że Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez ADO do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu ADO, przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych w w/w celu z przyczyn związanych z Pana/Pani szczególną sytuacją.
Rekreacja

Rekreacja

Przy projektowaniu Wolnego Miasta w Gdańsku wyszliśmy z założenia, że potrzeby rekreacyjne mieszkańców są bardzo zróżnicowane i obejmują nie tylko wypoczynek i aktywność ruchową, ale również rozwój osobisty, kontakty społeczne, realizację własnego hobby czy też zabawę. Pociągnęło to za sobą potrzebę zrealizowania ogólnoosiedlowej przestrzeni rekreacji, oferującej miejsca zarówno spokojne, wtopione w piękne, naturalne otoczenie, jak i dające podstawy do aktywnego wypoczynku. Wolne Miasto zostało ukształtowane w postaci wielkiego ogrodu, w którym rekreacja dotyczy całości przestrzeni, lecz jednocześnie posiada kameralne zakątki gwarantujące prywatność. Rozległe pola i łąki, łagodne wzgórza, istniejący staw umożliwiają zróżnicowaną aktywność rekreacyjną dla mieszkańców w każdym wieku. Mając na uwadze życie rodzinne, stworzyliśmy ciągi spacerowe i ścieżki rowerowe tworzące spójny system, łączący najważniejsze miejsca miasteczka i umożliwiający rekreację przy okazji codziennych obowiązków.

Miejsce

Rekreacja to również potrzeba regeneracji przez kontakt z szeroko rozumianym pięknem – nie tylko zastaną tutaj przyrodą lecz także elementami kulturowymi, w tym sztuką w formie edukacyjnych ciągów spacerowych, plenerowych galerii sztuki i tematycznych ogrodów. Stworzenie centralnej uliczki, będącej swego rodzaju „sercem miasteczka” i biegnącej od placu wejściowego z fontanną do rynku i dalej aż do terenów rekreacyjnych, pozwala na kreowanie atrakcyjnych miejsc spotkań i spędzania wolnego czasu, ożywiając przestrzeń i aktywizując życie osiedlowe. Myślimy o zagospodarowaniu wydzielonego terenu pod boisko i korty tenisowe bądź sztuczną ślizgawkę. Wystawy plenerowe, wydarzenia kulturalne, sąsiedzkie grillowanie, animacja zabaw dla dzieci, a także wszechstronne zajęcia sportowe na świeżym powietrzu – to tylko nieliczne możliwości rekreacyjne. Ich różnorodność oraz skala zależeć będą od potrzeb mieszkańców Wolnego Miasta oraz ich wyobraźni.

20110804-0048.JPG 20110804-0089.JPG 4_rekreacja1.jpg 20110804-0002_m.jpg 20110804-0003_m.jpg 20110804-0167_m.jpg 20110804-0026.JPG 20110804-0050_m.jpg 20110804-0073_m.jpg 20110804-0154_m.jpg
WolneMiasto_ptak.PNG 4_wystawawolnemiastoeditpage01.jpg 4_wystawawolnemiastoeditpage02.jpg 4_wystawawolnemiastoeditpage03.jpg 4_wystawawolnemiastoeditpage04.jpg 4_wystawawolnemiastoeditpage05.jpg 4_wystawawolnemiastoeditpage06.jpg 4_wystawawolnemiastoeditpage07.jpg 4_wystawawolnemiastoeditpage08.jpg 4_wystawawolnemiastoeditpage09.jpg 4_wystawawolnemiastoeditpage10.jpg 4_wystawawolnemiastoeditpage11.jpg 4_wystawawolnemiastoeditpage12.jpg 4_wystawawolnemiastoeditpage13.jpg 4_wystawawolnemiastoeditpage14.jpg 4_wystawawolnemiastoeditpage15.jpg 4_wystawawolnemiastoeditpage16.jpg 4_wystawawolnemiastoeditpage17.jpg 4_wystawawolnemiastoeditpage18.jpg 4_wystawawolnemiastoeditpage19.jpg 4_wystawawolnemiastoeditpage20.jpg 4_wystawawolnemiastoeditpage21.jpg 4_wystawawolnemiastoeditpage22.jpg 4_wystawawolnemiastoeditpage23.jpg 4_wystawawolnemiastoeditpage24.jpg 4_wystawawolnemiastoeditpage25.jpg 4_wystawawolnemiastoeditpage26.jpg 4_wystawawolnemiastoeditpage27.jpg 4_wystawawolnemiastoeditpage28.jpg 4_wystawawolnemiastoeditpage29.jpg 4_wystawawolnemiastoeditpage30.jpg 4_wystawawolnemiastoeditpage31.jpg 4_wystawawolnemiastoeditpage32.jpg 4_wystawawolnemiastoeditpage33.jpg 4_wystawawolnemiastoeditpage34.jpg 4_wystawawolnemiastoeditpage35.jpg 4_wystawawolnemiastoeditpage36.jpg 4_wystawawolnemiastoeditpage37.jpg 4_wystawawolnemiastoeditpage38.jpg 4_wystawawolnemiastoeditpage39.jpg 4_wystawawolnemiastoeditpage40.jpg 4_wystawawolnemiastoeditpage41.jpg 4_wystawawolnemiastoeditpage42.jpg 4_wystawawolnemiastoeditpage43.jpg 4_wystawawolnemiastoeditpage44.jpg 4_wystawawolnemiastoeditpage45.jpg 4_wystawawolnemiastoeditpage46.jpg 4_wystawawolnemiastoeditpage47.jpg 4_wystawawolnemiastoeditpage48.jpg 4_wystawawolnemiastoeditpage49.jpg 4_wystawawolnemiastoeditpage50.jpg

Sztuka

Sztuka to również to, co naturalne – piękno, które na co dzień jest tuż obok nas. W Wolnym Mieście dbamy, by istniejąca na miejscu fauna i flora były zachowane w możliwie największym stopniu. Ponadto, staramy się przybliżać mieszkańcom miasta Gdańsk walory natury i mówić o tym, jak ważna jest dbałość o środowisko. Dlatego współpracujemy z fundacją „Ptaki Polskie”, na co dzień przypominając o konieczności ochrony ptactwa. Dzięki tej współpracy nasi mieszkańcy mają również możliwość zapoznania się z bogactwem i różnorodnością natury - piękne fotografie w dużym formacie, przedstawiające wspaniałe ptaki już niebawem będą wywieszone na wszystkich ścianach w holach i na klatkach schodowych w Wolnym Mieście.

Kultura i rozrywka - EcoSztuka

Wolne Miasto – nowe miejsce na artystycznej mapie Trójmiasta

Wolne Miasto to w zamyśle miejsce pełne życia i różnorodnych oraz wyjątkowych, w skali całego Trójmiasta, wrażeń. Tworzymy przestrzeń do poszukiwania i rozwijania pasji, do spotkań i samorealizacji – przestrzeń otwartą na sztukę i na każdego, kto wyraża chęć twórczego spędzania wolnego czasu.

Poprzez nawiązanie współpracy z centrami kultury i akademiami sztuki chcemy inicjować wydarzenia artystyczne, organizować spotkania z twórcami. Pragniemy promować młodych artystów i umożliwić pogłębianie ich umiejętności w sztukach plastycznych, tańcu czy też grze na instrumentach.

Jako cele stawiamy sobie organizowanie imprez kulturalnych, wystaw plenerowych, promocję młodej sztuki, wspieranie działań społecznych i artystycznych mieszkańców oraz wspólne kształtowanie przestrzeni.

Kultura i rozrywka - EcoSztuka
Przechwytywanie.PNG Plac Fontanny na osiedlu mieszkaniowym Wolne Miasto w Gdańsku

Plac Fontanny

U wrót Wolnego Miasta witać nas będzie niecodzienne miejsce - kameralny plac, z którego bierze swój początek główna ulica Wolnego Miasta. Centralnym elementem kompozycji placu jest niezwykła i zaskakująca rzeźba- piękna, przedstawiająca trzy konie fontanna z brązu. Jest to prawdopodobnie stuletnia replika barokowej rzeźby z ogrodów Francji. Jesteśmy przekonani, że jej urok oraz wyjątkowość sprawią, że stanie się ona jednym z głównych symboli Wolnego Miasta. Ktoś może spytać, jaki jest związek barokowej rzeźby z nazwą Wolne Miasto? A no, nie ma żadnego. Może jedynie ten, że w Wolnym Mieście wolno nam spodziewać się bez mała wszystkiego…