I accept and continue
Informacje dotyczące danych osobowych – informacje przekazywane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO).

Niniejszym informujemy, że:

 • Administratorami działającymi na zasadzie współadministrowania Pana/Pani danych osobowych podanych w zapytaniu dotyczącym oferty, podczas kontaktu związanego z zapytaniem dotyczącym oferty, podczas wstępnej rezerwacji nieruchomości lub w formularzu marketingowym (jeśli był wypełniany) są:
  „ECO-CLASSIC” Spółka z o. o. z siedzibą w Warszawie (02-703) przy ul. Bukowińskiej 24 A
  Dane kontaktowe: tel. 22 380 11 11, eco-classic@grupa-eco.pl
  oraz spółki celowe powołane przez w/w spółkę do realizacji poszczególnych inwestycji:
  - „Invest-Bud I” sp. z o. o. w Warszawie - (02-703) przy ul. Bukowińskiej 24 A
  Dane kontaktowe: tel. 22 380 11 11, eco-classic@grupa-eco.pl
  - „Obrzeżna 11” sp. z o. o. w Warszawie- (02-703) przy ul. Bukowińskiej 24 A
  Dane kontaktowe: tel. 22 380 11 11, eco-classic@grupa-eco.pl
  - „Cedrowa” sp. z o. o. w Warszawie -,(02-703) przy ul. Bukowińskiej 24 A
  Dane kontaktowe: tel. 22 380 11 11, eco-classic@grupa-eco.pl
  - „Przy Arsenale” sp. z o. o. w Warszawie - (02-703) przy ul. Bukowińskiej 24 A
  Dane kontaktowe: tel. 22 380 11 11, eco-classic@grupa-eco.pl
  - „ECO 15” sp. z o. o. w Warszawie - (02-703) przy ul. Bukowińskiej 24 A
  Dane kontaktowe: tel. 22 380 11 11, eco-classic@grupa-eco.pl
  dalej wspólnie jako ADO.
  ADO realizują wspólny cel jakim jest umożliwienie mi zapoznanie się z ofertą inwestycyjną podmiotów z Grupy ECO-Classic sp. z o. o. oraz prowadzenie komunikacji, w tym komunikacji marketingowej związanej z określonymi przedsięwzięciami inwestycyjnymi prowadzonymi przez podmioty z w/w Grupy.
 • Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą przez ADO:
  • w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, w tym przedstawienia oferty, dokonania wstępnej rezerwacji nieruchomości – podstawa prawna art. 6 ust. 1 pkt. b) RODO;
  • w przypadku gdy wyraził/a Pan/Pani na to zgodę i  w zależności od rodzaju udzielonych przez Pana/Panią zgód marketingowych w celu przesyłania informacji handlowo-marketingowych drogą elektroniczną lub w celu przekazywania informacji handlowo-marketingowych drogą telefoniczną - podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zw. z at. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne;
  • w celu związanym z ustaleniem, dochodzeniem roszczeń i obroną przed roszczeniami związanymi z prowadzoną działalnością gospodarczą, co stanowi uzasadniony interes prawny ADO – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 • Pana/Pani dane osobowe mogą być ujawnione upoważnionym przez ADO pracownikom i współpracownikom, podmiotom świadczącym na rzecz ADO usługi, w tym usługi techniczne i organizacyjne (np. dostawcy usług teleinformatycznych), usługi prawne i doradcze, usługi handlowo-reklamowe, a także innym podmiotom/osobom/organom w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa.
 • Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego)/organizacji międzynarodowej.
 • Pana/Pani dane osobowe będą:
  • przetwarzane i przechowywane w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, w tym przedstawienia oferty, dokonania wstępnej rezerwacji nieruchomości przez okres niezbędny do prowadzenia korespondencji/rozmów związanych z zapytaniem dotyczącym oferty, ze wstępną rezerwacją nieruchomości;
  • przetwarzane i przechowywane w w celu przesyłania/przekazywania informacji handlowo-marketingowych przez okres niezbędny do osiągnięcia celu, w którym zostały zebrane jednak nie dłużej niż do czasu wycofania przez Pana/Panią zgody na otrzymywanie takich informacji;
  • przetwarzane i przechowywane w celu związanym z ustaleniem, dochodzeniem roszczeń i obroną przed roszczeniami związanymi z prowadzoną działalnością gospodarczą – przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń w związku z prowadzoną działalnością lub obrony przed roszczeniami z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
 • Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania.
 • W określonych przepisami prawa przypadkach przysługuje Panu/Pani prawo do żądania usunięcia danych osobowych, żądania ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych
 • Przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia zgody marketingowej w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę mogę wycofać między innymi poprzez wysłanie wiadomości na adres eco-classic@grupa-eco.pl
 • Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych przez ADO narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
 • Podanie przez Pana/Panią danych jest dobrowolne, jednak:
  • niezbędne do kontaktu w związku ze złożonym zapytaniem dotyczącym oferty lub do dokonania wstępnej rezerwacji nieruchomości; brak podania danych może skutkować brakiem możliwości przedstawienia oferty w określony sposób, dokonania wstępnej rezerwacji nieruchomości;
  • w określonym zakresie niezbędne do podejmowania działań marketingowych, na które wyraził/a Pan/Pani zgody marketingowe. Brak podania określonych danych będzie skutkował brakiem możliwości podjęcia działań marketingowych zgodnych z udzielonymi przez Pana/Panią zgodami.
 • Wobec Pana/Pani osoby nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału człowieka), w tym Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
 • ADO ustalili, że:
  • obowiązek informacyjny będzie wykonywany wobec Pana/Pani osoby przez „ECO-CLASSIC” Spółka z o. o. z siedzibą w Warszawie;
  • za umożliwienie Panu/Pani wykonywania praw związanych z ochroną Pana/Pani danych osobowych odpowiedzialna jest „ECO-CLASSIC” Spółka z o. o. z siedzibą w Warszawie niezależnie od tego może Pan/Pani wykonywać swoje prawa również wobec pozostałych współadministratorów.
  • ADO ustalili wspólny punkt kontaktowy, tj.: 22 380 11 11, eco-classic@grupa-eco.pl

Uzgodnienia ADO mogą być Panu/Pani udostępnione na Pana/Pani życzenie między innymi poprzez przesłanie ich na wskazany przez Pana/Panią adres e-mail.


Informacja o prawie do wniesienia sprzeciwu:
Dodatkowo informujemy, że z uwagi na fakt, że Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez ADO do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu ADO, przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych w w/w celu z przyczyn związanych z Pana/Pani szczególną sytuacją.
Recreation

Recreation

During the design process of Wolne Miasto we took the assumption that the recreational needs of inhabitants are very diverse and they include not only rest and physical activity, but also personal development, social contacts and also fulfilling their hobby or fun. This entailed the need to implement settlement's recreation area, offering space for both quiet, embedded in the beautiful natural surroundings as well as providing the basis for an active holiday. Wolne Miasto was shaped in the form of a big garden, in which recreation applies to the whole space but at the same time it has intimate nooks to ensure privacy. Vast fields and meadows, gentle hills and the existing pond allow diverse recreational activities for residents of all ages. Whereas family life, we created walking paths and bicycle paths forming a coherent system, connecting the most important place of the town and enables recreation on the occasion of daily duties.

Place

Recreation is also a need for regeneration by contact with the wider range of beauty - not only the existing nature but also cultural elements, including art in the form of educational walking routes, open-air art gallery and thematic gardens. The creation of the central streets, which is a kind of "heart of the town" and run from the entrance square with a fountain in the market and continue to recreational areas, allows the creation of attractive meeting places and leisure activities, animating the space and activating life in housing estates. We are thinking about dedicating site for the playground and tennis courts or artificial skating rink. Outdoor exhibitions, cultural events, neighborhood barbecues, animation playground for children, as well as comprehensive sport activities in the open air - are just a few recreational opportunities. Their variety and scale will depend on the needs of the residents of the Wolne Miasto and their imagination.

20110804-0048.JPG 20110804-0089.JPG 4_rekreacja1.jpg 20110804-0002_m.jpg 20110804-0003_m.jpg 20110804-0167_m.jpg 20110804-0026.JPG 20110804-0050_m.jpg 20110804-0073_m.jpg 20110804-0154_m.jpg
WolneMiasto_ptak.PNG 4_wystawawolnemiastoeditpage01.jpg 4_wystawawolnemiastoeditpage02.jpg 4_wystawawolnemiastoeditpage03.jpg 4_wystawawolnemiastoeditpage04.jpg 4_wystawawolnemiastoeditpage05.jpg 4_wystawawolnemiastoeditpage06.jpg 4_wystawawolnemiastoeditpage07.jpg 4_wystawawolnemiastoeditpage08.jpg 4_wystawawolnemiastoeditpage09.jpg 4_wystawawolnemiastoeditpage10.jpg 4_wystawawolnemiastoeditpage11.jpg 4_wystawawolnemiastoeditpage12.jpg 4_wystawawolnemiastoeditpage13.jpg 4_wystawawolnemiastoeditpage14.jpg 4_wystawawolnemiastoeditpage15.jpg 4_wystawawolnemiastoeditpage16.jpg 4_wystawawolnemiastoeditpage17.jpg 4_wystawawolnemiastoeditpage18.jpg 4_wystawawolnemiastoeditpage19.jpg 4_wystawawolnemiastoeditpage20.jpg 4_wystawawolnemiastoeditpage21.jpg 4_wystawawolnemiastoeditpage22.jpg 4_wystawawolnemiastoeditpage23.jpg 4_wystawawolnemiastoeditpage24.jpg 4_wystawawolnemiastoeditpage25.jpg 4_wystawawolnemiastoeditpage26.jpg 4_wystawawolnemiastoeditpage27.jpg 4_wystawawolnemiastoeditpage28.jpg 4_wystawawolnemiastoeditpage29.jpg 4_wystawawolnemiastoeditpage30.jpg 4_wystawawolnemiastoeditpage31.jpg 4_wystawawolnemiastoeditpage32.jpg 4_wystawawolnemiastoeditpage33.jpg 4_wystawawolnemiastoeditpage34.jpg 4_wystawawolnemiastoeditpage35.jpg 4_wystawawolnemiastoeditpage36.jpg 4_wystawawolnemiastoeditpage37.jpg 4_wystawawolnemiastoeditpage38.jpg 4_wystawawolnemiastoeditpage39.jpg 4_wystawawolnemiastoeditpage40.jpg 4_wystawawolnemiastoeditpage41.jpg 4_wystawawolnemiastoeditpage42.jpg 4_wystawawolnemiastoeditpage43.jpg 4_wystawawolnemiastoeditpage44.jpg 4_wystawawolnemiastoeditpage45.jpg 4_wystawawolnemiastoeditpage46.jpg 4_wystawawolnemiastoeditpage47.jpg 4_wystawawolnemiastoeditpage48.jpg 4_wystawawolnemiastoeditpage49.jpg 4_wystawawolnemiastoeditpage50.jpg

Art

Art is also what's natural - beauty, which every day is right next to us. In Wolne Miasto we care for existing local fauna and flora to be preserved as much as possible. In addition, we try to bring values of the nature closer the people and talk about how important it is to care for the environment. That's why we work with the foundation "Polish Birds", reminding every day of the need to protect birds. Through this collaboration, our residents have the opportunity to familiarize themselves with the richness and diversity of nature - beautiful photographs in large format, showing the great birds, will soon be posted on all the walls in the hallways and stairways in Wolne Miasto.

Culture and entertainment - ECO-Art

Wolne Miasto - a new place on the tourist map of Tri-City
Wolne Miasto is conceived in a place full of life and the varied and unique in the whole Tri-City experience. We create a space to explore and develop the passion to meet and self-fulfillment - open space for art and anyone who is willing to creative leisure activities.


Through cooperation with cultural centers and academies of art we want to initiate artistic events, organize meetings with artists. We want to promote young artists and allow deepening their skills in the visual arts, dance or play an instrument.


We set organizing cultural events, outdoor exhibitions, promotion of young art, to promote social and artistic residents and joint development of space  as the goals for ourselves.

Culture and entertainment - ECO-Art
Przechwytywanie.PNG fontanna2.jpg

Fountain Square

An unusual place will welcome you at the entrance of the Free City - kind of a private square where the main street of the Free City begins. Square's centrepiece is an unusual and surprising sculpture - a beautiful fountain representing three horses made of bronze. It's probably a hundred year old baroque sculpture replica from the gardens of France. We are convinced that its special charm will make it one of the main symbols of the Free City. Someone might ask, what's the connection between a baroque sculpture and the name "Free City"? Well, there is none. Maybe except the fact that in the Free City one can expect almost anything...