I accept and continue
Informacje dotyczące danych osobowych – informacje przekazywane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO).

Niniejszym informujemy, że:

 • Administratorami działającymi na zasadzie współadministrowania Pana/Pani danych osobowych podanych w zapytaniu dotyczącym oferty, podczas kontaktu związanego z zapytaniem dotyczącym oferty, podczas wstępnej rezerwacji nieruchomości lub w formularzu marketingowym (jeśli był wypełniany) są:
  „ECO-CLASSIC” Spółka z o. o. z siedzibą w Warszawie (02-703) przy ul. Bukowińskiej 24 A
  Dane kontaktowe: tel. 22 380 11 11, eco-classic@grupa-eco.pl
  oraz spółki celowe powołane przez w/w spółkę do realizacji poszczególnych inwestycji:
  - „Invest-Bud I” sp. z o. o. w Warszawie - (02-703) przy ul. Bukowińskiej 24 A
  Dane kontaktowe: tel. 22 380 11 11, eco-classic@grupa-eco.pl
  - „Obrzeżna 11” sp. z o. o. w Warszawie- (02-703) przy ul. Bukowińskiej 24 A
  Dane kontaktowe: tel. 22 380 11 11, eco-classic@grupa-eco.pl
  - „Cedrowa” sp. z o. o. w Warszawie -,(02-703) przy ul. Bukowińskiej 24 A
  Dane kontaktowe: tel. 22 380 11 11, eco-classic@grupa-eco.pl
  - „Przy Arsenale” sp. z o. o. w Warszawie - (02-703) przy ul. Bukowińskiej 24 A
  Dane kontaktowe: tel. 22 380 11 11, eco-classic@grupa-eco.pl
  - „ECO 15” sp. z o. o. w Warszawie - (02-703) przy ul. Bukowińskiej 24 A
  Dane kontaktowe: tel. 22 380 11 11, eco-classic@grupa-eco.pl
  dalej wspólnie jako ADO.
  ADO realizują wspólny cel jakim jest umożliwienie mi zapoznanie się z ofertą inwestycyjną podmiotów z Grupy ECO-Classic sp. z o. o. oraz prowadzenie komunikacji, w tym komunikacji marketingowej związanej z określonymi przedsięwzięciami inwestycyjnymi prowadzonymi przez podmioty z w/w Grupy.
 • Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą przez ADO:
  • w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, w tym przedstawienia oferty, dokonania wstępnej rezerwacji nieruchomości – podstawa prawna art. 6 ust. 1 pkt. b) RODO;
  • w przypadku gdy wyraził/a Pan/Pani na to zgodę i  w zależności od rodzaju udzielonych przez Pana/Panią zgód marketingowych w celu przesyłania informacji handlowo-marketingowych drogą elektroniczną lub w celu przekazywania informacji handlowo-marketingowych drogą telefoniczną - podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zw. z at. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne;
  • w celu związanym z ustaleniem, dochodzeniem roszczeń i obroną przed roszczeniami związanymi z prowadzoną działalnością gospodarczą, co stanowi uzasadniony interes prawny ADO – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 • Pana/Pani dane osobowe mogą być ujawnione upoważnionym przez ADO pracownikom i współpracownikom, podmiotom świadczącym na rzecz ADO usługi, w tym usługi techniczne i organizacyjne (np. dostawcy usług teleinformatycznych), usługi prawne i doradcze, usługi handlowo-reklamowe, a także innym podmiotom/osobom/organom w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa.
 • Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego)/organizacji międzynarodowej.
 • Pana/Pani dane osobowe będą:
  • przetwarzane i przechowywane w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, w tym przedstawienia oferty, dokonania wstępnej rezerwacji nieruchomości przez okres niezbędny do prowadzenia korespondencji/rozmów związanych z zapytaniem dotyczącym oferty, ze wstępną rezerwacją nieruchomości;
  • przetwarzane i przechowywane w w celu przesyłania/przekazywania informacji handlowo-marketingowych przez okres niezbędny do osiągnięcia celu, w którym zostały zebrane jednak nie dłużej niż do czasu wycofania przez Pana/Panią zgody na otrzymywanie takich informacji;
  • przetwarzane i przechowywane w celu związanym z ustaleniem, dochodzeniem roszczeń i obroną przed roszczeniami związanymi z prowadzoną działalnością gospodarczą – przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń w związku z prowadzoną działalnością lub obrony przed roszczeniami z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
 • Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania.
 • W określonych przepisami prawa przypadkach przysługuje Panu/Pani prawo do żądania usunięcia danych osobowych, żądania ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych
 • Przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia zgody marketingowej w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę mogę wycofać między innymi poprzez wysłanie wiadomości na adres eco-classic@grupa-eco.pl
 • Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych przez ADO narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
 • Podanie przez Pana/Panią danych jest dobrowolne, jednak:
  • niezbędne do kontaktu w związku ze złożonym zapytaniem dotyczącym oferty lub do dokonania wstępnej rezerwacji nieruchomości; brak podania danych może skutkować brakiem możliwości przedstawienia oferty w określony sposób, dokonania wstępnej rezerwacji nieruchomości;
  • w określonym zakresie niezbędne do podejmowania działań marketingowych, na które wyraził/a Pan/Pani zgody marketingowe. Brak podania określonych danych będzie skutkował brakiem możliwości podjęcia działań marketingowych zgodnych z udzielonymi przez Pana/Panią zgodami.
 • Wobec Pana/Pani osoby nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału człowieka), w tym Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
 • ADO ustalili, że:
  • obowiązek informacyjny będzie wykonywany wobec Pana/Pani osoby przez „ECO-CLASSIC” Spółka z o. o. z siedzibą w Warszawie;
  • za umożliwienie Panu/Pani wykonywania praw związanych z ochroną Pana/Pani danych osobowych odpowiedzialna jest „ECO-CLASSIC” Spółka z o. o. z siedzibą w Warszawie niezależnie od tego może Pan/Pani wykonywać swoje prawa również wobec pozostałych współadministratorów.
  • ADO ustalili wspólny punkt kontaktowy, tj.: 22 380 11 11, eco-classic@grupa-eco.pl

Uzgodnienia ADO mogą być Panu/Pani udostępnione na Pana/Pani życzenie między innymi poprzez przesłanie ich na wskazany przez Pana/Panią adres e-mail.


Informacja o prawie do wniesienia sprzeciwu:
Dodatkowo informujemy, że z uwagi na fakt, że Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez ADO do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu ADO, przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych w w/w celu z przyczyn związanych z Pana/Pani szczególną sytuacją.
About the project

About the project


Wolne Miasto estate was designed by “ECO-CLASSIC ARCHITEKCI” design studio located in Warsaw at ul. Bukowińska 22 B, operating since 1997.

Wolne Miasto estate was designed in the shape of a traditional town with abundant green areas, a clear layout of internal streets, a representative main alley and an urban square, in such a way as to save as much as possible of the existing landscape with its gently rolling hills, meadows and old orchard, and integrate it into the planned investment. The estate consists of eight multi-family residential and service buildings adjusted in height to the hilly terrain. The designed layout includes about 1,100 flats, which gives the complex the status of an independent housing estate. The buildings are low 3-storey buildings with representative halls and functional, spacious flats with a height of 2.70 m. The main motif repeated in all buildings are birds. Each building has its own name, which is the species of local bird. Inside, there are also photographs of many species of birds.

The adopted compositional and functional principle in the field of communication creates a clear layout of pedestrian routes and perpendicular routes running between building wings and connecting the main axis with entrances to staircases and leading pedestrian routes to streets and parking lots. The designed urban layout allows for a clear distribution of functions within the estate. The service functions are designed in the ground floors of the individual stages along the main pedestrian route and the main town square. The adopted layout of the development allows for its optimal adaptation to the demanding, natural terrain in the area of the investment.

 • all apartments have balconies, terraces or backyards
 • gorgeous grove and park
 • multitude of bird species
 • the largest recreational green area
 • safe space without car traffic inside the estate
 • security and monitoring services
 • innovative technologies in the Wolne Miasto estate: solutions reducing the effect of electrosmog

more than 100 bird species living in the green areas of the estate

Building

Plain low-rise buildings and eliminated architectural barriers coupled with the guiding principle of the “golden mean” adopted by the developer to combine innovation, functionality and well thought-out solutions define the advantages of this project.

Three- and four-story living quarters situated perpendicularly to the main driveway will have approximately a U shape. This will create inner yards inside the quarters, taking their inspiration from the arrangement of an English landscape garden: quiet, cozy spaces abundant in varied greenery with park alleys and small playgrounds. On the ground floors of the residential buildings along the main estate promenade, there will be shops and businesses. The centerpiece of the project is the Fountain Square, and the unusual and surprising sculpture erected on the square, i.e. a bronze fountain representing three horses. This is probably a 100-year-old replica of a Baroque garden sculpture from France.

 

Light facades in neutral colors, stylistically divided into smaller sections, make the buildings look like compounds of individual town houses. Stylish finishing materials such as clinker, wood, glass and aluminum will add refinement to the design. Extensive development of the estate harmonizes with lush vegetation and the surrounding rolling landscape.

Construction Stages

The Wolne Miasto estate is a multi-stage project. The estate will comprise 8 buildings in the shape of a “U”.

 • Stage 1 – at Cedrowa 27 was released for use in 2013. There are 184 apartments in the building.
 • Stage 2 – at Cedrowa 41 was released for use in 2016. There are 192 apartments in the building.
 • Stage 3 – at Cedrowa 29 was released for use in 2017. There are 184 apartments in the building.
 • Stage 4 – at Cedrowa 29 was released for use in 2018. There are 195 apartments in the building.
 • Stage 5 – stage during construction.
 • Stage 6 – stage during the desing

The architecture of the Wolne Miasto estate was designed by the ECO-Classic Architekci workshop.

Building

Learn about the plan of the estate.


Located along the axis of the main alley are buildings within individual construction stages. Between them, there are residential backyards, playgrounds, and alleys with access to service facilities on the ground floor. Marked on the plan are also entries to the garages, an access road, and a multi-use recreational area. Outlined in the background are new buildings being part of further construction stages of the Wolne Miasto estate.

Settlement

The Free City symbiosis of the residential functions and the beauty of a natural landscape. Immersed in the exuberant green of trees and bushes and with a park and a small pond nearby, this is a perfect place for those who appreciate the comfort of urban living without missing out on the contact with nature.

In addition to preserving the trees that provide home to numerous species of birds within the estate grounds, the developer has taken an initiative to mount nest boxes and hold educational workshops for children in collaboration with the Polish Birds Association.

Birds are an integral part of the Free City estate and are also made so by naming the entrances to staircases in Stage buildings after bird species and adorning the corridor walls with pictures of birds and boards with interesting facts about them.

 

The Free City is a unique estate spontaneously merging the residential functions with the respect for exceptional natural resources.

20150615-WolneMiasto-393.jpg wolne_miasto_002.JPG 20150615-WolneMiasto-164.jpg 20150615-WolneMiasto-479.jpg 20150615-WolneMiasto-067.jpg
CAM03_2.jpg CAM02_2.jpg CAM01_2.jpg 1329461305945896-Lot_ptaka_EVII_GH.jpg Widok01_05_mniejszy_rozm_z_dopiskiem.jpg Widok02_3_mniejszy_rozm_z_dopiskiem.jpg 4_4b2-9.jpg 4_b2-2b.jpg 4_b2-3a.jpg 4_b2-5.jpg 4_b2-8.jpg 4_b2-22.jpg 4_b2-41.jpg 4_b2-61.jpg 4_p1.jpg 4_p2.jpg 4_p3.jpg 4_p4.jpg 4_p5.jpg lisc_cedrowa_bialy.png 150617555123530-ced_bud_C_widok_1.jpg 1506248202380-ced_bud_C_widok_2.jpg 150637479162454-ced_bud_C_widok_3.jpg Widok03_2_mniejszy_rozm_z_dopiskiem.jpg

Project

Free City is a project whose implementation has been spread over the stages. Construction began on Cedar Street and will be proceeded into the plot. Designed complex of buildings, each of which is shaped like the "U" letter in such a way that the release of building as large a space left nature. Ultimately, in the Free City is to be built 1200 apartments in low-rise, commercial and service trade, courtyards, playgrounds, developed green areas, parking places. Free City is designed as a modern town harmonized with its surroundings. It provided that each building had its immediate neighborhood recreational areas. Between the buildings we left the a lot of places to relax, green, and some stand is an existing orchard - paths, squares, lit and varied elements of small architektury.

"Fountain" plaza

Free City in the imagination of architects - "Fountain" plaza.

20210513121833_IMG_1466_s1.jpg 20210513121727_IMG_1459-01_1.jpg 20210513121826_IMG_1465_s.jpg 4_projekty1.jpg 4_projekty2.jpg 4_projekty3.jpg 4_projekty4.jpg 4_projekty5.jpg 4_projekty6.jpg